Makroregionalne 
przesłuchania 
i
Festiwal Zespołów Kameralnych
Instrumentów Dętych 
szkół muzycznych 
I i II stopnia

>>> zobacz więcej informacji
>>> karta zgłoszenia zespołu


Wymiana Kulturalna
z Musikschule w Tettnag
w Niemczech.

>>> więcej informacji o wymianie
>>> Strona www Musikschule

Początek Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach wiąże się z datą 2 lutego 1947 roku, kiedy to tarnogórskie Towarzystwo Muzyczne im.Stanisława Moniuszki utworzyło Zawodową Szkołę Muzyczną, noszącą również to samo imię twórcy polskiej opery narodowej ...

> więcej informacji na temat historii szkoły ...

Rekrutacja

Chcesz grać i śpiewać? Przyjdź do nas!

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach
oraz Społeczne Ognisko Artystyczne ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015
dla kandydatów zainteresowanych podjęciem nauki muzyki w tutejszej szkole.

Uczymy gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji.

 

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

 

I cykl nauczania trwa 6 lat i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-8 lat

     ( tj. tegoroczna klasa „0” oraz I klasa szkoły podstawowej).

 

II cykl nauczania trwa 4 lata i przeznaczony jest dla dzieci w wieku 8 - 16 lat 


Natomiast w Ognisku uczymy dzieci i młodzież do 26 roku życia gry na: fortepianie, akordeonie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze, flecie, saksofonie, klarnecie, perkusji oraz śpiewu solowego, śpiewu w zespole wokalnym oraz rytmiki dla dzieci w wieku od 5 lat.

         Ponadto  proponujemy nowy cykl zajęć muzycznych dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Zajęcia audiacji muzycznej metodą E. Gordona to cykl spotkań dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat wraz z rodzicami lub opiekunami, gdzie podczas zajęć certyfikowana instruktorka stosuje "rytmiczanki" i "śpiewanki" przy udziale akompaniatorki, w celu rozwijania wyobraźni i wrażliwości muzycznej. W trakcie zajęć ważny jest ruch i naśladowanie go przez dzieci i ich opiekunów. W celu urozmaicenia i większej koncentacji dzieci wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne stymulujące reakcje dziecka.


Zajęcia w Szkole i w Ognisku odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

Rodzice i opiekunowie dzieci chętnych do podjęcia nauki mogą zgłaszać się wraz z dziećmi do działającej na terenie szkoły Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej.


Badania uzdolnień muzycznych odbędą się w dniach 15 maja 2013 roku

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły
 


Adres szkoły:           Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

                                   ul. 9 Maja 1

                                   42 – 600 Tarnowskie Góry

                                   /naprzeciwko dworca/

                                   Tel. 032/285-43-24, 032/285-34-15

 

 

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze Szkołą lub na naszą stronę internetową:  www.szkolamuz.tgory.nei.pl

 

  Informacja o warunkach nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
dla rodziców i uczniów klas pierwszych

 

Skład kadry kierowniczej:

                mgr Maria Jankowska        dyrektor szkoły

                        Barbara Galios            kier. ds. dydaktyczno –    organizacyjnych (p.o. wicedyrektora)

                mgr Elżbieta Miodek          kierownik sekcji instrumentów klawiszowych

                mgr Iwona Drozdowska     kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary

                mgr Grzegorz Waloszczyk  kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji

Wszelkie sprawy interwencyjne dotyczące uczniów załatwiane są przez Panią Barbarę Galios.

Uczniowie ze względu na wiek przyjęci są na 6-letni lub 4-letni cykl nauczania.

Obowiązkowe zajęcia w cyklu 6-letnim:

1.       instrument główny – 1 1/3 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 30 minut)

2.       kształcenie słuchu – 1,0 godzin dydaktyczna tygodniowo (1 x 45 minut)

3.       rytmika – 1,0 godzina dydaktyczna tygodniowo (1 x po 45 minut)

Obowiązkowe zajęcia w cyklu 4-letnim:

1.       instrument główny – 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

2.       kształcenie słuchu – 2,0 godzin dydaktycznych tygodniowo (2 x po 45 minut)

3.       chór młodszy – 1 godzina dydaktyczna tygodniowo (1 x po 45 minut)

1) Kontakty z rodzicami – odbywać się będą drogą mailową – prosimy, aby rodzice, którzy nie podali takiej formy kontaktu, dopełnili tej czynności podczas wakacji.

2) Terminarz zebrań rodziców – połączone z prezentacją poszczególnych sekcji i spotkaniem integracyjnym nauczycieli i rodziców – podany zostanie we wrześniu.

3) W szkole działa biblioteka szkolna wyposażona w książki i nuty. Czynna trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Dokładne godziny podane zostaną we wrześniu. Szkoła wypożycza uczniom na rewers instrumenty – po wcześniejszym dokonaniu opłaty (akordeony, skrzypce, wiolonczele, gitary, instrumenty dęte). Opłata za wypożyczenie wynosi 140 zł. za rok szkolny – pobierana w dwóch ratach
po 70 zł. Dokładne godziny, w których czynny będzie magazyn instrumentów podane zostaną we wrześniu.

4) Podręcznikami do gry na instrumentach w klasach I/6 i I/4 są nuty, których tytuły będą podane do zakupu lub wypożyczenia w bibliotece szkolnej na pierwszych lekcjach przez nauczyciela prowadzącego.

Podręczniki do kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I/6 i I/4 będą do zakupu w bibliotece szkolnej we wrześniu.

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW  

DO NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. 

W TARNOWSKICH GÓRACH

 

 

 

§ 1.

 

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowskich Górach jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych
 2. W szkole prowadzi się naukę gry na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, puzonie i perkusji.
 3. Nauka odbywa się w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim.

 

§ 2.

 

 1. Cykl sześcioletni.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 8 lat.

Cykl czteroletni.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I st. o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

§ 3.

 

 1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów starających się o przyjęcie obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia w szkole. Rokrocznie ustala się godziny punktów konsultacyjnych, do których zainteresowani mogą się zgłaszać po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie szkoły pod nr tel. 32/285-43-24
 2. Rokrocznie w miesiącu marcu i kwietniu wszyscy nauczyciele szkoły uczestniczą w rekrutacji wstępnej w okolicznych przedszkolach i szkołach celem wytypowania dzieci uzdolnionych muzycznie. Rodzice tych dzieci są informowani o zakwalifikowaniu swojego dziecka do badania przydatności do kształcenia muzycznego w szkole wraz z terminem badania.

 

§ 4.

 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni / ubiegający się o przyjęcie swych dzieci do szkoły muzycznej wypełniają podanie wpisując w nim dane kandydata: data i miejsce urodzenia kandydata, nr PESEL, adres zamieszkania, nr tel. kontaktowego rodziców /opiekunów prawnych /dziecka oraz informację czy dziecko w bieżącym roku szkolnym od września uczęszczać będzie do przedszkola czy szkoły i do której klasy.
 2. Podanie, o którym mowa w pkt. 1 wypełniają rodzice ( opiekunowie prawni ) najpóźniej w dniu badania uzdolnień dzieci i przekazują badającej dziecko komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat rodzice / opiekunowie prawni / zobowiązani są dostarczyć opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 4. Opinię lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na danym instrumencie przedkładają wszyscy nowoprzyjęci uczniowie w terminie do końca lipca danego roku. Brak takiej opinii może skutkować skreśleniem z listy uczniów przyjętych.

 

§ 5.

 

 1. Kwalifikacja kandydatów do szkoły  odbywa się na podstawie badania przydatności do nauki gry na danym instrumencie muzycznym.
 2. Badania przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od 4 maja do zakończenia roku szkolnego. Datę badania przydatności rokrocznie ustala Dyrektor Szkoły.
 3. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, oraz zastępców, którzy są kierownikami sekcji instrumentalnych.
 4. W przypadkach uzasadnionych dużą liczbą kandydatów do badań przewodniczący komisji może powołać spośród nauczycieli zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

 

§ 6.

 

 1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.
 2. Badanie przydatności polega na zaprezentowaniu dziecku przez komisję ( zadań „zagadek muzycznych”). Komisja obserwuje jak dziecko radzi sobie ze stawianymi mu zadaniami określając:  umiejętności śpiewania, jakość słuchu muzycznego, poczucie rytmu, pamięci muzycznej.
 3. Odpowiedzi dziecka są oceniane punktami. Suma zdobytych przez dziecko punktów odpowiada określonej ocenie. Maksymalna ilość punktów to 27, najniższa 0 pkt.
 4. Skala punktów i odpowiadających im ocen przedstawia się następująco:

 

Skala punktów             ocena:

 

27 – 25                                   celująca,

24 – 21                                   bardzo dobra

20 – 18                                   dobra

17 – 14                                   dostateczna

13 – 11                                   dopuszczająca

10 – 0                                     niedostateczna

 1. W badaniu przydatności dziecka stosuje się również opisową ocenę predyspozycji dziecka do nauki gry na określonym instrumencie. Ocena ta opisuje zachowanie dziecka podczas badania ( stopień skupienia uwagi, szybkość odpowiedzi, pewność siebie, opanowanie, komunikatywność, inne charakterystyczne cechy zachowań ) oraz fizyczną budowę ciała potrzebną do gry na określonym instrumencie ( dziecko duże lub drobne, budowa ręki, prawidłowy zgryz, stan uzębienia – ważny przy grze na instrumentach dętych ).
 2. Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi:

                  - uzyskana przez dziecko ocena z realizacji zadań, które prezentowała mu komisja

                    (§ 6.pkt. 2, 3, 4 ) przy czym minimalna ocena kwalifikująca dziecko do przyjęcia,

                    to ocena dobra odpowiadająca co najmniej 18 pkt.

                 - pozytywna ocena opisowa predyspozycji dziecka do nauki gry na wybranym

                    instrumencie,

                 - ilość wolnych miejsc na określony instrument i limit ilości uczniów w danym

                    cyklu kształcenia

     7.  W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący jest

          większa niż liczba miejsc Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły

          z uwzględnieniem następujących kryteriów:

                        a) najwyższa punktacja,

                        b) warunki fizyczne potrzebne do nauki gry na danym instrumencie,

                        c) możliwości organizacyjne szkoły ( liczba miejsc na dany instrument )

                        d) w przypadku braku miejsc na wybrany przez dziecko instrument, komisja

    lub zespół kwalifikacyjny może zaproponować kandydatowi inny

    instrument, za wiedzą i zgodą rodziców.

 1. Kandydat przyjęty do szkoły powinien zgłosić się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 10.09.Nieusprawiedliwiona nieobecność po tym terminie skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczniów i przyjęciem do szkoły kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych.

 

§ 7.

 

 1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny który ma sprawdzić predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadający programowi klasy, do której ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna lub komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 4. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje egzamin z instrumentu ( kandydat prezentuje przygotowane utwory )oraz egzamin ustny z kształcenia słuchu odpowiadający programowi klasy, do której na być kandydat przyjęty.
 5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego sporządza się protokół z oceną predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata i przekazuje się go Dyrektorowi Szkoły.
 6. Na podstawie protokołu Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 7. Protokół o którym mowa w ust. 5 jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.

 

§ 8.

 

 1. W przypadkach uzasadnionych ( np.  w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia ) uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 2. Dopuszcza się przechodzenie ucznia z jednej szkoły do innej.

W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się przepisy § 7.

 

 

 

§ 9.

 

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa

     w § 7.i 8, uczeń uzupełnia na warunkach, ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane

     zajęcia edukacyjne.

 

§ 10.

 

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.
 2. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 1 komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia, do szkoły oraz przekazują listę Dyrektorowi Szkoły.
 3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia, obowiązującego w szkole.

 

§ 11

 

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikacyjnego § 10 ust.2.
 2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danej szkole. Termin ogłoszenia listy podaje się do wiadomości rodziców ( opiekunów prawnych ) w dniu prowadzenia badań przydatności kandydatów.

 

§ 12.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego, w trybie określonym w § 6. i 7 . Różnice programowe uczeń realizuje według zasad zawartych w § 9.

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tarnowskich Górach
w dniu 05.04.2013r.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.

( Dz. U. z 2011r. N/42, poz. 831 )

 

 

 

 

 >>>powrót
Copyright © PSM w Tarnowskich Górach, designed and hosted by www.nei.pl